top of page

ജന്മനക്ഷത്ര പൂജ

ജന്മ നാളിന്റെ അന്ന് ചെയ്യുന്ന പൂജ. എല്ലാ വർഷവും ജന്മ നാളിന്റെ അന്ന് ചെയ്യാവുന്നത്. 250 രൂപയാണ് വഴിപാട് തുക. മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
Comments


bottom of page